RODO PL

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach badania konferencji pt.: ,,Aspects of Neuroscience” jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
  • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat konferencji.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Państwa rejestracji i udziału w konferencji pt. ,,Aspects of Neuroscience’’
  • zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, w tym umożliwienia kontaktu z osobą odwiedzającą Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zarażona przebywała w budynkach, pomieszczeniach należących do Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych, oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako „dane wymagane” stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Następnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z przepisów podatkowych i o rachunkowości, którym podlega administrator.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konferencji, a następnie przez okres wymagany przepisami podatkowymi i o rachunkowości. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z konferencją.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom (w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym) lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Rejestracja na wydarzenie odbywa się z wykorzystaniem formularzy i dysków udostępnionych przez firmę Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest obligatoryjne. Jeżeli nie podadzą Państwo danych nie będą mogli Państwo wziąć udziału w konferencji. Podanie innych danych określonych w formularzu nie jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji.

Ponadto informujemy, że podczas konferencji zostaną wykonane zdjęcia, które następnie zostaną opublikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych należących do Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

You may also like:

RODO ENG

Information on the processing of personal data Data controller The administrator of your data processed as part of the…

Read more