Terms and Conditions PL

 

Regulamin Konferencji Naukowej pt.: „Aspects of Neuroscience”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.Konferencja Naukowa pt.: „Aspects of Neuroscience” zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 26 – 28 listopada 2021 r. roku.

1.2.Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki).

1.3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a. Organizator: Uniwersytet Warszawski

b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.aspectsofneuro.com/

1.4. Z zastrzeżeniem punktów poniżej Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym (poza dwoma  wykładami). Program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej https://www.aspectsofneuro.com/event-schedule/.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji w tym zakresie. W szczególności Organizator zastrzega sobie:

a) prawo zmiany wydarzeń (imprez, spotkań) stacjonarnych na wydarzenia zdalne w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych,

b) wprowadzenie ograniczenia udziału w wydarzeniach stacjonarnych dla osób niezaszczepionych, w przypadku wprowadzenia norm ustawowych w tym zakresie,

c) prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

1.6 Organizator zastrzega sobie także prawo odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, w szczególności wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni wyższych. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora opłata za udział w Konferencji podlega zwrotowi w ciągu 30 od dostarczenia prawidłowych danych do dokonania zwrotu.

1.7 Z uwagi na wytyczne sanitarne (zachowanie dystansu społecznego) Konferencja może odbywać się w kilku salach, z tym, że wydarzenia będą miały miejsce w sali nr 0.03 („sala główna”), a w pozostałych salach będzie miała miejsce transmisja na żywo. Przydział miejsc do sal będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń. Każda z sal będzie mieć określoną liczbę miejsc, określoną według zaleceń organów sanitarnych Wejście do sal ponad ustalony limit miejsc będzie wymagać okazania certyfikatu szczepienia na Covid -19. Organizator zapewnia, że certyfikaty nie będą w żaden sposób przetwarzane, w szczególności utrwalane.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://www.aspectsofneuro.com/registration/ ,przy czym wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

b) wniesienia opłaty za udział w Konferencji w wysokości, terminie i na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem https://www.aspectsofneuro.com/fees-and-deadlines/ ;

c) zobowiązanie do przestrzegania norm i wytycznych sanitarnych, przeciwpożarowych, a także poszanowania praw i godności innych osób, w tym Uczestników Konferencji.

2.2. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność.

2.3 Warunkiem udziału w Konferencji jest otrzymanie od Organizatora za pomocą systemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację wciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym info@aspectsofnero.com.

2.4. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Rejestrując się Uczestnik jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.

2.5 Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres info@aspectsofnero.com W przypadku rezygnacji z udziału Konferencji na 3 tygodnie przed terminem Konferencji opłata za udział w Konferencji nie podlega zwrotowi.

2.6 Istnieje możliwość uczestniczenia w Konferencji jako uczestnik bierny lub aktywny, prezentując plakat lub wygłaszając przemówienie w sesji seminaryjnej.

2.7 Termin nadsyłania abstraktów dla aktywnych uczestników upływa 18 października (termin może ulec przedłużeniu). Abstrakty powinny być przesłane razem ze zgłoszeniem uczestnictwa.

2.8 Termin rejestracji jako uczestnik bierny upływa 15 listopada (termin może ulec przedłużeniu).

2.9 O przyjęciu abstraktu plakatu lub prezentacji (do sesji seminaryjnej) decyduje Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy. Ich decyzja jest ostateczna. Decyzja o akceptacji zostanie wysłana e-mailem w ciągu czterech tygodni od dnia zakończenia terminu nadsyłania abstraktów. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany sesji plenarnej wybranej przez uczestnika, na której prezentowany jest plakat/prezentacja, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2.10 Jeżeli dany abstrakt nie został zaakceptowany do sesji seminaryjnej, będzie automatycznie zapisany do sesji plakatowej (chyba że Komitet Organizacyjny zdecyduje inaczej).

2.11 Maksymalny rozmiar drukowanego plakatu to A0. Istnieje możliwość zaprezentowania plakatu multimedialnego, ale organizatorzy nie gwarantują żadnego wsparcia technicznego.

 

§ 3 Zasady Konferencji

3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3.2.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

3.3.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego na Konferencji, a także za wszelkie przedstawione przez niego podczas Konferencji wypowiedzi i prezentacje.

3.4. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, streamować na żywo, oraz nagrywać przebieg Konferencji (w tym wypowiedzi Uczestników) dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3.5 W odniesieniu do wymienionych w pkt 3.4 dzieł Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, c)wprowadzanie do obrotu,

c)wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d)publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych. Uczestnik zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego.

3.6 Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej pod adresem www.aspectsofneuro.com oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

3.7. Uczestnik, który bierze udział w Konferencji w sposób zdalny otrzyma materiały konferencyjne, w tym certyfikat uczestnictwa drogą elektroniczną. W przypadku zmiany trybu konferencji na zdalny gadżety będą wysyłane pocztą.

3.8. W przypadku przeprowadzenia Konferencji w formie zdalnej Uczestnik otrzyma indywidualny dostęp do internetowej platformy cyfrowej Zoom (dalej zwanej Platformą) w ramach którego ma możliwość korzystania z następujących usług:

a) streaming polegający na transmisji na żywo wykładów i warsztatów Konferencji,

b) możliwość zadawania pytań prelegentom oraz udziału w elementach interaktywnych Konferencji,

c) dostęp do wirtualnych wystaw oraz materiałów udostępnionych przez partnerów Konferencji.

3.9. Minimalne wymagania sprzętowe wymagane do zdalnego uczestnictwa są dostępne pod adresem https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux?fbclid=IwAR2J72ilx3P2U9bO80buip6fqk6UG4u9EJaHzjfemeJ0UeIDXzQtZwDHcck.

 

§ 4 Bezpieczeństwo sanitarne

4.1. Uczestnicy są proszeni, aby w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie przychodzili na teren spotkania.

4.2 Organizator jest uprawniony do kontrolowania liczby osób przebywających na terenie wydarzenia. W przypadku ograniczenia Uczestników do osób zaszczepionych, lub wprowadzenia limitów udziału w Konferencji osób niezaszczepionych Uczestnik wyraża zgodę na okazanie - w przypadku wydarzeń stacjonarnych - certyfikatu szczepienia. Zgoda ta jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w tych wydarzeniach. Organizator zobowiązuje się do nieutrwalania i nieprzechowywania tej informacji.

4.3. Układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania / wydarzenia zostanie zorganizowany w sposób:

  • zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia min. 1,5 metra;
  • uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

na co uczestnicy wyrażają zgodę.

4.4. Uczestnicy mogą być zobowiązani do noszenia maseczek lub korzystania z innych środków ochrony, o ile wymóg taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów, w tym zarządzeń wewnętrznych Organizatora lub z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

4.5. W przypadku wystąpienia u Uczestnika spotkania stacjonarnego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odseparowany go od reszty osób i skierowany do wyznaczonego pomieszczenia.

 

§ 5 Postanowienia Końcowe

5.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji oraz Regulaminu

5.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.4 Regulamin został sporządzony w dwóch językach: polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami decydujące znaczenie ma wersja w języku polskim.

5.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

You may also like:

Terms and Conditions ENG

Regulations of the Scientific Conference " Aspects of Neuroscience " § 1. General provisions 1.1.The Scientific Conference " Aspects of Neuroscience ", hereinafter referred to as…

Read more